Ovocnářská farma Košťál František FAMIKO je členem:

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

Agrární komora České republiky je sdružení právnických a fyzických osob z odvětví zemědělství, lesnictví a potravinářství podle zákona č. 301/1992 Sb. a jeho novel. Podnikatelské subjekty jsou členy Agrární komory ČR prostřednictvím okresních agrárních komor a profesních společenstev.
Delegáti okresních agrárních komor tvoří všeobecnou sněmovnu, delegáti společenstev sněmovnu společenstev. Vrcholným orgánem je sněm, tvořený delegáty obou sněmoven. Posláním Agrární komory ČR je podpora podnikatelských aktivit v zemědělství a lesnictví, prosazování a ochrana zájmů svých členů.

 
http://www.agrocr.cz/


SISPO (svaz pro integrované systémy pěstování ovoce v České republice)


Cílem systému je do pěstování ovoce zapojit ekologicky a ekonomicky přijatelná opatření,která usměrňují pozitivně kvalitu ovoce se zvláštním zřetelem na minimalizaci cizorodých látek.Jde tedy o alternativní postupy k metodám,které podle dosaženého stupně poznání zvyšují ekologická a hygienická rizika výroby ovoce.
V současné době je firma držitelem ochranné známky SISPO.

http://www.ovocnarska-unie.cz/web/web-sispo
 

VČOÚ (východočeská ovocnářská unie)

Ovocnářská unie České republiky je zájmové sdružení ovocnářů a školkařů všech typů podnikatelských subjektů. Sdružuje 450 členů s plochou téměř 13 tisíc hektarů intenzivních sadů. Je tvořena pěti regionálními uniemi a Výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnářským v Holovousích. Tyto jednotky poskytují poradenské služby, zajišťují konzultace, osvětovou i odbornou činnost, školení, exkurze pro tržní pěstitele ovoce a školkaře.V rámci Ovocnářské unie ČR existují zájmové organizační jednotky – Svaz pro integrované systémy pěstování ovoce (SISPO), Svaz skladovatelů ovoce (SSO) a Školkařský svaz (ŠS).Ovocnářská unie ČR má sídlo v areálu Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousích v okrese Jičín v Královéhradeckém kraji.
Ovocnářská unie České republiky je zájmové sdružení ovocnářů a školkařů, jehož cílem je racionální koordinace výroby, odbytu, zpracování a skladování ovoce, jeho celkové využití na tuzemském i zahraničním trhu při zachování kvality, zdravotní nezávadnosti a cenové dostupnosti ovoce. Ovocnářská unie České republiky je představitelkou tržního ovocnářství při řešení jeho celkové problematiky. Hájí a prosazuje profesní zájmy svých členů při jednáních s ministerstvy, Parlamentem ČR, dalšími úřady, odbornými školami a institucemi. Ovocnářská unie ČR je členem Sněmovny společenstev Agrární komory ČR.

http://www.ovocnarska-unie.cz/