Pěstované ovocné druhy

 


 

 


 

Kliknutím na konkrétní druh nebo odrůdu získáte podrobnější informace


OCHRANNÁ ZNÁMKA
PRO

ZDRAVÉ OVOCE

 
  • Ovoce prodávané pod touto ochrannou známkou je vyrobeno za výrazně omezeného používání pesticidů a umělých hnojiv.
  • Proti škůdcům a chorobám se přednostně používá biologická ochrana
    (draví roztoči, ptactvo, slunéčka atd.).
  • Nezávadnost ovoce je garantována rozbory na obsah těžkých kovů.
  • Výroba ovoce je kontrolována Svazem pro integrované systémy pěstování ovoce.
  • Podmínky výroby jsou v souladu s přísnými mezinárodními normami.
  • Ovoce se pěstuje v ekologicky nejvhodnějších oblastech, málo zatížených emisemi.
  • Právo používat ochrannou známku je udělováno pěstitelům vždy pouze pro jeden rok.

SISPO ovoce je produkováno výhradně v Českých zemích


 

 

Naše firma je rovněž v programu INTEGROVANÉ PRODUKCE

I
ntegrovaná produkce je ekonomická produkce ovoce vysoké kvality při uplatnění ekologicky přijatelných metod pěstování a minimalizaci nežádoucích vedlejších účinků agrochemikálií při jejich používání. Klade důraz na zvýšení ochrany životního prostředí a lidského zdraví.

Vyžaduje kladný aktivní přístup pěstitelů ovoce k ochraně přírody, důkladné znalosti o cílech a zásadách integrované produkce ovoce a dodržuje stanovené pěstitelské technologie vyhovující zásadám integrované produkce.

Cílem integrované produkce je ochrana přírodního prostředí ovocného sadu a živých organizmů, které se v něm vyskytují.Neporušování ani škodlivé měnění nebo ničení složek prostředí ovocného sadu. Zajištění druhové rozmanitosti přirozeně se vyskytujících nebo introdukovaných živočišných a rostlinných druhů v ovocných sadech a jejich blízkém okolí.