Ovocnářská farma Košťál František FAMIKO Těchlovice vznikla v roce 1991 jako rodinný podnik navazující na hluboké rodinné zemědělské tradice. Již naši předkové se zabývali zemědělskou činností a po navrácení pozemků jsme se rozhodli pokračovat v tomto oboru. Ovocnářství má v naší rodině již tří generační tradici. Prioritou firmy je pěstování a prodej zdravého ovoce.

Většina ovoce se orientuje na vývoz (Německo, Rakousko), ale firma disponuje poměrně širokou základnou malých a středních odběratelů. V současné době firma obhospodařuje 20,17 ha sadů, přičemž páteř tvoří pěstování a prodej višní, třešní a dále 11,03 ha orné půdy, kde se pěstuje řepka olejka a pšenice ozimá. Sortiment ovoce se neustále doplňuje, obnovuje a do budoucna je plánováno pěstování nových a perspektivních odrůd vysokých kvalit a rozšíření obhospodařovaných ploch.

  

Druhy pozemků

Plocha (ha)
Sady 13,81
Orná půda 10,33
CELKEM 24,14

 

 

Charakter obce Těchlovice

 

Poloha, rozloha a charakter obce, přírodní poměry

 


Neveliká obec Těchlovice leží v jižní části Královehradeckého kraje a současně i okresu Hradec Králové. Od krajského a okresního města je vzdálena 9 km západním směrem. Katastrálně sousedí s těmito obcemi: na severu s Horním Přímem, na severovýchodě se Stěžírkami na východě se Stěžery na jihovýchodě s Hřibskem,na jihu s Hvozdnicí, na jihozápadě s Libčany, na západě a severozápadě s Radíkovicemi. Katastrální území obce zaujímá rozlohu 330 ha. Z geografického hlediska se obec nachází v zemědělsky úrodné nížinné oblasti Východolabské tabule. Nadmořská výška se zde pohybuje v rozmezí od 245 do 290 m nad mořem. Z klimatického hlediska se jedná o teplou oblast 2. stupně. Obec se z větší části rozkládá na nepříliš vysokém návrší. Terén katastrálního území Těchlovic je mírně zvlněný na západním okraji vsi se svažuje k severozápadu. Z geologického hlediska tvoří podloží obce štěrkopísková terasa, která přechází ve spraše, slíny a slínovce svrchního turonu. Půda je převážně písčitá, orná půda hlinitopísčitá. Nejúrodnější pozemky se nalézají v západní části katastru směrem k Radikovicím, nejméně úrodné jižní a východní vsi. Složení půdy a klimatické podmínky jsou vhodné pro pěstování ovocných stromů, zvláště třešní a višní.

 

Členství

O
vocnářská farma Košťál František FAMIKO je členem: